Betrokkenen:

Mauricia Oggier Kleine zusters (RKK)
Katy en Rob Darnell Bridgemakers International
Arni Hubbeling De Binnenwaai (PKN)/Evangeliegemeente Diemen
Herma en Rob Visser De Binnenwaai (PKN)
Pim en Fedde Jonker De Binnenwaai (PKN)
Alexander Noordijk en Kai Yung De Binnenwaai (PKN)
Sylvia Waardenburg De Binnenwaai (PKN)
Piet Brinksma IJlife, Rafael Amsterdam